Üdvözöljük a

Közlemény

honlapján!

-

Közlemény

Szerző: Dera | 2020. június 26.

HIRDETMÉNY

 

a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi tisztújításáról

 

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

– figyelemmel a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény a Kamara Alapszabályának és a Választási Szabályzatának rendelkezéseire – ezen hirdetmény útján értesíti az általa nyilvántartott gazdálkodó szervezeteket és kamarai tagokat, hogy a kamarai küldöttek és egyéb tisztségviselők négyéves megbízatásának lejárta miatt 2020. évben tisztújításokra kerül sor.

A tisztújítások részletes szabályairól – figyelemmel a Kamara 2020. június 22. napján tartott küldöttgyűlésének határozatai alapján – ad tájékoztatást.

 

I. A VÁLASZTÁSI NÉVJEGYZÉK:

 

A Kamara Választási Bizottsága a választási névjegyzéket és az annak részét képező tagjegyzéket (együttesen: a „Választási Névjegyzék”) az Ügyfélszolgálati Irodáján közszemlére és betekintésre hozzáférhetővé teszi.

A választási névjegyzék – tagozatonkénti bontásban – tartalmazza a gazdálkodó szervezet nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy nevét.

A tagjegyzék – osztályonkénti bontásban – tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdőidőpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét.

A közszemlére ideje:

A választási névjegyzék 30 (harminc) nap tartamra kerül közszemlére, kifüggesztésre 2020. június 24. napján 14:00 órától kezdődően kerül sor 2020. július 23 napján 16:00 óráig időtartam alatt. A választási névjegyzék a közzététel tartama alatt bárki számára hozzáférhető.

A jogorvoslati lehetőségek:

 

 

Az érintett a Választási Névjegyzékkel kapcsolatos kifogását a közszemlére tétel tartama alatt a Választási Bizottsággal írásban köteles közölni. A Választási Bizottsághoz címzett kifogást a Kamara székhelyén (7100 Szekszárd Arany János utca 23-25) ügyfélszolgálati Irodájánál lehet benyújtani.

A Választási Bizottság a hozzá beérkezett kifogást az érkezést követő 3 (három) napon belül elbírálja és döntéséről az előterjesztőt elektronikus úton tájékoztatja. A Választási Bizottság kifogásnak helyt adó döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A Választási Bizottság az alaptalannak tartott kifogást legkésőbb a beérkezést követő három napon belül átteszi a Szekszárdi Városi Bírósághoz. A bíróság a kifogásról a beérkezésétől számított három napon belül, nem peres eljárásban határoz.

Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a választási névjegyzék vagy a tagjegyzék kiigazítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 

II. A KÜLDÖTTVÁLASZTÁSOK:

 

 

Az Alapszabály értelmében 24 (huszonnégy) küldött, illetve legfeljebb 7 (hét) pótküldött választható. A pótküldöttek a kapott szavazatszámok szerinti sorrendben tölthetik be a megüresedett küldött helyeket, amennyiben a küldött tisztség betöltésére a megüresedés időpontjában is jogosultak. A tagozatonként választható Küldöttek számát – a tagozatok gazdasági súlyának arányában – a 2020. június 22.-én megtartott küldöttgyűlés határozta meg.

A 2020. évi küldöttválasztások tagozati szinten kerülnek megtartásra.

 

 

 A küldöttválasztás helye:

A Küldöttgyűlés a tagozati küldöttválasztó értekezleteket a Kamara székhelyére összehívta.

 

 

A küldöttválasztó értekezlet időpontja:

 

A tagozati küldöttválasztó értekezletek a következő időpontokban kerülnek megtartásra:

Kereskedelmi

Tagozat: 2020.   július 27.   09:30,  határozatképtelenség esetén: 10:00;


Szolgáltató

Tagozat: 2020.   július 27.   13:30,  határozatképtelenség esetén: 14:00;


Ipari

Tagozat: 2020.   július 28.    09:30,  határozatképtelenség esetén: 10:00;


Kézműipari

Tagozat: 2020.   július 28.    13:30,  határozatképtelenség esetén: 14:00.

 

A küldöttválasztó értekezlet akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezeteknek több mint 50 (ötven)%-a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttválasztó értekezlet a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés és az eredeti ülés között legalább fél órának kell eltelnie.

Regisztráció az értekezletek kezdete előtt 60 perccel korábban (azaz 08:30, illetve 12:30 órától) lehetséges, az értekezlet megkezdését követően regisztrációra nincs lehetőség, ilyen esetben az érintett szavazati jogát nem tudja gyakorolni.

 

A választás részletes szabályait az alapszabály tartalmazza.