Üdvözöljük a

GINOP_532-16_A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

honlapján!

-

GINOP_532-16_A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

Szerző: Dera

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

GINOP-5.3.2-16

 

Pályázat célja:

A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás.

Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan felhívás megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.

A program kétkörös felhívás keretében valósul meg. A GINOP-5.3.1.-14 „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása keretében” című felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása volt, akik a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.

Jelen felhívás keretében a GINOP-5.3.1.-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére.

 

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint:

aa) szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása;

ab) HR dokumentumok kialakítása, átalakítása;

ac) HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás;

ad) munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás;

 

b) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos coaching, valamint műhelymunkák;

 

c)munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;

 

d) munkahelyi mentor foglalkoztatása;

 

e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek a felhívás 3.1.2.1 a) b) c) és d) pontjában részletezett tevékenységekkel együtt támogathatók:

a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra);

 

b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;

 

c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése:

ca) távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára;

cb) a távmunkában végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver beszerzése, munkaállomás kialakítása, belső vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű eszköz beszerzése;

cc) új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése;

 

d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen történhet;

 

e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében:

ea) új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra);

eb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;

ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése;

ed) munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás;

ee) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás.

 

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatási igénylők, akik, vagy amelyek:

 

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

 

b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

 

c) az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt, és

 

d) a 651/2014/EU Rendelet 1. sz. melléklete alapján kis- és középvállalkozásnak minősülnek, és

 

e) GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás keretében átvilágításra került, amit a támogatást igénylő vezetője által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyvvel és átszervezési tervvel igazolni tud. Az átvilágítási jegyzőkönyv és az átszervezési terv keltének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem beadásának napja.

 

A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.

 

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság);

 

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó)

 

c) Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég);

 

d) szövetkezetek (12 - szövetkezet).

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Támogatás mértéke és összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft.

 

b) A költségek és az igényelhető támogatás mértékének meghatározása során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

ba) A felhívás 3.1.2.1 a)-c) pontjában felsorolt tevékenységekre elszámolni tervezett költségeknek minden projekt esetében legalább bruttó 2,5 millió forintot el kell érnie.

bb) A felhívás 5.3 ba) pontban meghatározott összegen felül a projekt keretében rugalmas foglalkoztatás formában kialakításra kerülő, vagy arra átszervezett munkakörre, valamint a rugalmas foglalkoztatásba újonnan felvett munkavállalónként maximum 600 000 forint költségkeretre lehet támogatást igényelni, , amely a projekt támogatható tevékenységeire felhasználható, figyelembe véve az adott tevékenységre vonatkozóan a pályázati felhívás 5.7. pontban meghatározott költségkorlátot. Az újonnan felvett munkavállaló foglalkoztatásával és képzésével, továbbá a munkahelyi mentor foglalkoztatásával kapcsolatos a pályázati felhívás szerinti 3.1.2.2. a), b), ea), eb), valamint a 3.1.2.1.d) pont szerinti tevékenységekre költség a jelen ba) és bb) pontban hivatkozott kereteken (3.1.2.1.a-c) pont alapján legalább bruttó 2,5 millió forint, illetve átalakított és újonnan felvett munkavállalónként 600 ezer Ft költségkereten) felül tervezhetők.

bc) Hátrányos helyzetű munkavállalók, illetve a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztés esetén a bb) pontban meghatározott összeg elérheti a 800 000 forintot, mely a projekt támogatható tevékenységeire szabadon felhasználható, figyelembe véve az adott tevékenységre vonatkozó 5.7. pontban meghatározott költségkorlátot.. Az újonnan felvett munkavállaló foglalkoztatásával és képzésével, továbbá a munkahelyi mentor foglalkoztatásával kapcsolatos a pályázati felhívás szerinti 3.1.2.2. a), b), ea), eb), valamint a 3.1.2.1.d) pont szerinti tevékenységekre költség a jelen ba) és bb) pontban hivatkozott kereteken (3.1.2.1.a-c) pont alapján legalább bruttó 2,5 millió forint, illetve átalakított és újonnan felvett munkavállalónként 800 ezer Ft költségkereten) felül tervezhetők.

 

Pályázat benyújtása:

2016. december 1. – 2018. november 30. között lehetséges.