Üdvözöljük a

GINOP_124_16_Ipari parkok fejlesztése

honlapján!

-

GINOP_124_16_Ipari parkok fejlesztése

Szerző: Dera

Ipari parkok fejlesztése

GINOP-1.2.4-16

 

 

Pályázat célja:

A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében elért eredményeket továbbfejlesztve a 2014-20-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében. Ezen fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a kkv-k tevékenységének fejlődéséhez, elősegítve ezzel versenyképes működésüket és növekedésüket a meglévő és az új piacaikon.

 

Támogatható tevékenységek:

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.

 

a) Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása;

 

b) Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek;

 

c) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése;

 

d) Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése

 

Önállóan kizárólag a felhívás c), d) pontjaiban meghatározott tevékenységek támogathatóak.

 

A felhívás keretében az a), b) pontokban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatóak.

A felhívás a) és b) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át érhetik el.

 

Pályázók köre:

Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik.

 

b) amelyek „Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai

 

c) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása

rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

 

d) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

 

e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

 

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) szövetkezetek.

 

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 121 Szociális szövetkezet

f) 122 Takarék- és hitelszövetkezet

g) 123 Iskola szövetkezet

h) 124 Agrárgazdasági szövetkezet

i) 126 Biztosító szövetkezet

j) 128 Foglalkoztatási szövetkezet

k) 129 Egyéb szövetkezet

l) 141 Európai részvénytársaság (SE)

m) 142 Európai szövetkezet (SCE)

n) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 

Támogatás mértéke és összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke a szabad vállalkozási zónák10 területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az összes elszámolható költség 70 %-a, míg a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50 %-a.

c) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatása eseténa támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget

d) A támogatás összegét az I.) és a II.) pontban szereplő két követelmény együttes teljesülésével kell meghatározni:

 

I. követelmény: Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének11 a különbségét.

II. követelmény: A támogatás maximális összege nem haladhatja meg a felhívás 5.3 Fejezet b) pont szerinti mértékét a projekt elszámolható költségéhez viszonyítva

 

AZAZ a támogatás összege nem lehet nagyobb mint az I. és a II. követelmény által meghatározott alacsonyabb támogatási összeg.

 

Pályázat benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 17-től 2018. május 17-ig lehetséges.