Üdvözöljük a

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

honlapján!

-

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

Szerző: Dera | 2017. január 12.

A pályázat célja:

A felhívás az alábbi két célterületen kívánja támogatni az Infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozásokat, mint leendő támogatás igénylőket:

- általuk előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, és

- nemzetközi piacokra való belépése.

 

Jelen felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

 

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei, amelyek:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

b) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, tovább

c) amelyek az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:

- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

- 5821 Számítógépes játék kiadása

- 5829 Egyéb szoftverkiadás

- 6110 Vezetékes távközlés

- 6120 Vezeték nélküli távközlés

- 6130 Műholdas távközlés

- 6190 Egyéb távközlés

- 6201 Számítógépes programozás

- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

- 6203 Számítógép-üzemeltetés

- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

d) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

e) amelyek a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)

f) Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

- 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

- 5821 Számítógépes játék kiadása

- 5829 Egyéb szoftverkiadás

- 6110 Vezetékes távközlés

- 6120 Vezeték nélküli távközlés

- 6130 Műholdas távközlés

- 6190 Egyéb távközlés

- 6201 Számítógépes programozás

- 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

- 6203 Számítógép-üzemeltetés

- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

- 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

- 6312 Világháló-portáli szolgáltatás

- 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

b) Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése

b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése

c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel

d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele)

e) tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető)

f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása

g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

 

Támogatás mértéke és összege:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

A felhívás keretében nyújtott kölcsön éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

A kölcsön devizaneme HUF.

 

A kölcsön kondíciói

Kamat

1 % / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra

Szerződésmódosítási díj

Nem kerül felszámításra

Késedelmi kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A Kölcsön a Kedvezményezett által előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A kölcsön futamideje

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

A felhívás vonatkozásában az Eljárás Rend „6. A Kölcsön futamidejének meghatározása” pontja nem alkalmazandó.

Rendelkezésre tartási idő

A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Türelmi idő

A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötésétől számított 42 hónap.

 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 50%-a.

 

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.

 

b) A vissza nem térítendő támogatás összege:

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.

 

c) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.

 

d) A kölcsön összege:

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet.

Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.

 

e) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

 

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

 

 

A támogatási intenzitások maximális mértéke a támogatási kategóriáktól való tevékenységtől függően:

 

Támogatási kategória

Támogatási intenzitás

Csekély összegű (de minimis) támogatás

90 %

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

50 %

Kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

50 %

 

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.