Üdvözöljük a

GINOP-1.2.6 – 8.3.4-16 - Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

honlapján!

-

GINOP-1.2.6 – 8.3.4-16 - Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

Szerző: Dera | 2017. január 12.

A pályázat célja:

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

 

Pályázók köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

 

Gazdálkodási formakód szerint:

-          113 Korlátolt felelősségű társaság

-          114 Részvénytársaság

-          116 Közkereseti társaság

-          117 Betéti társaság

-          124 Agrárgazdasági szövetkezet

-          141 Európai részvénytársaság (SE)

-          142 Európai szövetkezet (SCE)

-          226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

-          228 Egyéni cég

-          231 Egyéni vállalkozó

 

 

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.

d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.

g) Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.

 

A jelen felsorolás a) pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell érniük.

A jelen felsorolás d) pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó új szoftverek és kapcsolódó költségeik együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

A jelen felsorolás e) és f) pontokban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

h) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

 

A h) pontban meghatározott tevékenység önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó, és csak a támogatói döntést követően kezdhetőek meg. Ezen tevékenységhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5 %-át érhetik el.

 

Támogatás mértéke és összege:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A felhívás keretében nyújtott kölcsön kedvezményes éven túli kamatozású kölcsönnek minősül.

A kölcsön devizaneme HUF.

 

A kölcsön kondíciói

Kamat

2 % / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra

Szerződésmódosítási díj

Nem kerül felszámításra

Késedelmi kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A kölcsön futamideje

a.)    Új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év

b.)    Immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év

c.)    Az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Rendelkezésre tartási idő

A projekt fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Türelmi idő

A rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 42 hónap.

Előtörlesztés

A kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt Fenntartási Időszakának lejáratát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége - a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és az önerő – együttesen nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevételének kétszeresét.

 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.

 

2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

 

3.) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

 

4.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

 

5.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.3. 7.) pont a)-c) alpontokban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.

 

6.) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

 

7.) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

a) Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:

aa) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,

ab) a Közép-Dunántúl régióban 45%,

ac) a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:

ba) az elszámolható költségek 70%-a lehet.

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

 

Benyújtási határidő:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges.

a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő-programon keresztül.

b) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.