Üdvözöljük a

DECFA-2018-MKV - A „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLŐDNI” elnevezésű munkaerő-piaci program támogatására

honlapján!

-

DECFA-2018-MKV - A „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLŐDNI” elnevezésű munkaerő-piaci program támogatására

Szerző: Dera | 2018. augusztus 3.

A „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLŐDNI” elnevezésű munkaerő-piaci program támogatására

A pályázat kódjele: DECFA-2018-MKV

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)  pályázatot hirdet  a mikro- és kisvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

A munkaerő-piaci program alapján - kizárólag hazai forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (a továbbiakban: NFA) - 80 millió Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen keretösszegből várhatóan 35-40 új munkahely létesíthető, továbbá a már meglévő munkahelyek megőrzése is segíthető azáltal, hogy a pályázónak a pályázat benyújtása előtti létszámra és az új létszámra együttvéve kell legalább két évig tartó foglalkoztatási kötelezettséget vállalnia. A munkaerő-piaci program alapján csak induló beruházás támogatható.

 

A pályázat célja:

A mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozícióik megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházásoknak a támogatása. A vállalkozások számára támogatás biztosítása az álláskeresők elhelyezkedéséhez, valamint a kedvezményezett járásokban, településeken kiemelt összegű kiegészítő támogatással.

 

Pályázaton résztvevők köre:

A munkaerőpiaci programban kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel, valamint Tolna megyében, telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

-        a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok,

-        a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,

-        az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

 

A pályázaton történő részvétel kizárásának esetei

Nem vehet részt a pályázaton az előző pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó), aki

a) a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,

b) az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,

c) a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,

d) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,

e) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,

f) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti megyei kormányhivatal illetékességi területén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71-76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni

g) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

h) a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,

i) a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

* i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

* ii. vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

j) szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,

k) a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

l) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti köztartozással rendelkezik, valamint akinek – figyelemmel az Áht. 50.§ (5) bekezdésére – önkormányzati adóhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása van,

m) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és

- nem minősül átlátható szervezetnek,

- nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,

n) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,

o) tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,

p) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek,

q) esetében fennáll a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt kizáró okok egyike.

 

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások:

A munkaerő-piaci program keretében csak olyan induló beruházással lehet részt venni, amely esetében a vállalkozás a tervezett beruházást Tolna megye területén valósítja meg:

-        a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,

-        beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel

-        a beruházást legkésőbb 2018. december 15. napjáig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását, legkésőbb 2018. december 20. napjáig benyújtja,

-        a beruházásban érintett telephelyen legalább 1 fő, maximum 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott álláskereső számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),

-        üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,

-        meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,

-        a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban. Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök cseréjére támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé,

-        a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen,

-        a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a pályázat benyújtását követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban a teljes létszámfeltöltés megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától,

-        regionális beruházási támogatás esetében a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan7, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva),

-        csekély összegű (de minimis) támogatás esetében a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan8, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva),

-        Amennyiben a pályázó az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a régió területén vagy a beruházással érintett telephelyén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni,

-        a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

-        regionális beruházási támogatás esetében a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 30%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, míg csekély összegű (de minimis) támogatás esetében a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

-        a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záróbeszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra - megfelelő biztosítékot ajánl fel.

-        maximum 6 millió forint támogatás igényelés esetén nem köteles biztosítékot nyújtani az a pályázó, aki rendelkezik legalább két teljes, lezárt üzleti évvel, folyamatosan működött és az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt. (A biztosítéknyújtási kötelezettség vonatkozó részletes szabályozást az Útmutató 16. pontja és a 2. sz. melléklet tartalmazza). Az igényelt támogatáshoz a biztosítékot a pályázónak legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezni kell, a pályázatban erről nyilatkozni szükséges /lásd: Nyilatkozatok 29. pont/), amely lehet az odaítélt támogatás összegének

  • 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia alapján kiállított kötelezvény, vagy
  • 150 %-át kitevő permentes (lásd még: az Útmutató 2. sz. melléklet III. Ingatlan jelzálogra vonatkozó egyéb rendelkezések fejezete), forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan,

-        a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy

*a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy

* a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,

* a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,

* a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti (erről lásd: Útmutató, 28. pont),

* a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket.

 

Az induló beruházás olyan tárgyi eszközök beszerzésére irányuló beruházás, mely:

-        új létesítmény felállítását, létrehozatalát, vagy

-        meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

-        meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy

-        egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.

 

A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak.

 

 

A támogatás mértéke:

Alaptámogatásként, a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső személy után 2 millió Ft/új munkahely igényelhető. Az alaptámogatáson kívül, amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban, illetve kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 500 ezer Ft.

A pályázó új munkahelyenként maximum 2,5 millió Ft mértékű fajlagos támogatást igényelhet.

 

A támogatási intenzitás mértéke:

- regionális beruházási támogatás esetében a támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a 70%-át, (Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a dél-dunántúli régió esetében 50%-os mértéket határoz meg, amely a (2) bekezdés alapján a mikro-, kisvállalkozások beruházásai esetében további 20%-ponttal növelhető.)

- csekély összegű (de minimis) támogatás esetében a támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a 75%-át.

 

A támogatás számításának alapja:

A beruházás nettó (ÁFA nélküli) összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága.

 

A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán személyesen vagy postai úton (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) lehet benyújtani 2018. július 27. napjától (személyes benyújtás esetén e napon 8 órától) 2018. szeptember 14 napjáig (személyes benyújtás esetén 2018. szeptember 14. napján 12 óráig) terjedő időszakban. Személyes benyújtás esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 234. szobájában adható át a pályázat.