Üdvözöljük a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására

honlapján!

-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására

Szerző: Dera | 2018. augusztus 3.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására

 

A támogatás célja:

Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése beruházási célú támogatással.

 

 A pályázaton részt vehet, aki

- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban részesül és

- vállalja önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel -

a) egyéni vállalkozás (egyéni cég) keretében, vagy

b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 

 Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki az alábbi feltételekkel rendelkező gazdasági társasághoz kíván csatlakozni:

- legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben nem veszteséggel működik;

- a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt, továbbá

- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és

- a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként kíván csatlakozni;

 

Nem támogatható az a pályázó:

- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy

- nem a megjelölt adatlapon, nem az előírt példányban, illetve nem megfelelően (ideértve a formai és/vagy számszaki hibákat is.), vagy hiányosan nyújtja be pályázatát, vagy

- a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során valótlan adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy

- akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, vagy

- aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű tartozása van, vagy

 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt,

- aki ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,

- aki a pályázatát őstermelői tevékenység támogatása iránt nyújtotta be és a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül már folytatott mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, illetve ezen idő egésze vagy egy része alatt rendelkezett mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal,

- aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül vállalkozás formájában folytatott,

- aki az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése alapján tett nyilatkozata szerint nem részesülhet támogatásban,

- akit a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig.

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely:

* nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

* a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,

* jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek,

* az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

 

A támogatás formája és mértéke:

Legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) költségéhez igényelhető, az ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető. (Az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető.)

A tőkejuttatás vállalkozóvá válással együttesen igényelhető arra irányuló kérelemmel a legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás (vissza nem térítendő) támogatás.

Fontos! A vállalkozóvá válás támogatás Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán történő igénylését követően már nem kerülhet sor a tőkejuttatás megállapítására.

 

A támogatás igénybevételének feltételei:

A támogatást az a pályázó igényelheti, aki:

- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel, és

- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó összköltségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással, készpénzzel (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel.) és

- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi. A pályázó a hatósági szerződésben megjelölt támogatási időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, és

- rendelkezik anyagi biztosítékkal, mely lehet:

 

  • a Magyar Köztársaság területén fekvő, permentes, forgalomképes nem lakás céljára szolgáló ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a (pl. üzlet, garázs, zárt kert felépítménnyel, erdő, szőlő, gyümölcsös, telek, nyaraló, stb.). Az ingatlan egésze szolgálhat fedezetül.

 

Ingatlan fedezet felajánlásához

-        30 napnál nem régebbi eredeti földhivatali tulajdoni lap másolat-szemle, amelyet a hatósági szerződés megkötéséhez kell csatolni, és

-        érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hivatalos eredeti értékbecslés szükséges, (ennek az 54/1997.(VIII.1.) FM rendeletben és a 25/1997.(VIII.1.) PM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek meg kell felelnie), melyet a hatósági szerződés megkötésére kell csatolni.

 

Amennyiben a felajánlott ingatlan már jelzálogjoggal terhelt, de a jelen támogatással kapcsolatban a 150 %-os mértékű fedezeten kívüli mértékkel együtt a terhelés nem éri el az ingatlan piaci értékének 75 %-át, terhelt ingatlan is elfogadható biztosítékként, legfeljebb a 3. ranghelyig.

 

Abban az esetben, ha a támogatásban részesített Pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Zálogkötelezett) eltér, a Zálogkötelezettnek – mint harmadik személy, akinek jogát, jogos érdekét a hatósági szerződés érinti – írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a hatósági szerződés megkötéséhez és az ingatlan megterheléséhez, melyet a pályázathoz kell csatolnia.

 

  • A támogatási összeg 120 %-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan garanciaszerződés (garancianyilatkozat), melyet a hatósági szerződéshez kell csatolnia.

 

A biztosítékok a fent felsoroltak kombinálásával is teljesíthetőek.

 

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

- Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai, műszaki, irodai berendezések, felszerelések, ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon - és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)

- A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (műhely, üzlet, iroda) a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint telek, földterület (pl. erdő, ültetvény, mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.

- Közeli hozzátartozók (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan- és tárgyi eszközvásárlás nem támogatható.

- Egyéb költségekhez (pl. forgóeszköz, indulókészlet vásárlása), melyre a teljes fejlesztési költség legfeljebb 20 %-a fordítható.

- Már működő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén csak tárgyi eszközvásárlást támogat a Tolna Megyei Kormányhivatal.

 

A támogatás igénybevételének egyéb feltételei:

Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki:

- a beruházást a pályázat benyújtását követően kezdi meg,

- vállalja önmaga foglalkoztatását a hatósági szerződés aláírásától számított legalább 3 évig, mely időszak alatt a pályázó az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt – az önfoglalkoztatási jogviszonya mellett – nem létesíthet,

- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel,

- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a Tolna Megyei Kormányhivatallal, és legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges alábbi dokumentumokat:

* a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti igazolás,

* mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, valamint a NAV által kiállított igazolás, amely alapján tevékenységét főállású őstermelőként végzi,

* gazdasági társaság esetén

- a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy aláírási mintájának másolata, valamint cégjegyzékszáma, és adószáma, társaságot bejegyző cégbírósági végzés/változás bejelentést tartalmazó végzés,

- vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig bankszámlát nyit,

- vállalja, hogy valamennyi bankszámlájára beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez,

- vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi,

- vállalja, hogy a vállalkozási vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységének megszűnését követő öt napon belül bejelentési kötelezettségének eleget tesz,

- vállalja, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal megkeresésére a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szak-hatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol,

- a támogatás felhasználása során vállalja – amennyiben a közbeszerzés kötelező feltételei fennállnak – a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását,

- több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.

- a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy

* a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy

* a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

 

A támogatás folyósítása:

A támogatás a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés aláírása után - a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével (jelzálogszerződés megkötését és a jelzálogjog bejegyzését követően) - az alábbiak szerint kerül folyósításra:

-        A támogatás összege a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. kiegyenlített számla, adásvételi szerződés, marhalevél stb.), valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés, vagy igazolás az átutalásról, illetve kiadási pénztárbizonylat) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott mértékben – teljesítés- és forrásarányosan legfeljebb 4 részletben – a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára. Egymillió forint vagy ezt meghaladó összegű számla/adásvételi szerződés esetén a pénzügyi lebonyolítás csak átutalással lehetséges, melynek igazolására az átutalásról szóló bizonylat csatolása szükséges.

-        A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól 2018. november 30. napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatóak el.

-        A támogatás folyósításának további feltétele ingatlanfedezet esetén a jelzálogjog bejegyzéséről szóló földhivatali határozat Tolna Megyei Kormányhivatalnak történő megküldése.

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása:

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 eredeti példányban, (valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani.

 

A benyújtás határideje:

A pályázatot 2018. július 02-től 2018. szeptember 07-ig lehet benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásáról a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének szakmai javaslatára a Kormánymegbízott mérlegelési jogkörben, a pályázat beérkezésének napjától számított, legfeljebb 60 napon belül dönt. A támogatási döntésről a Tolna Megyei Kormányhivatal írásban értesíti a pályázót, a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.