GINOP-5.1.3-16 - Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Szerző: Gödrei Zoltán | 2016. szeptember 6.

1.)  A pályázat célja:

A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének egyik lehetséges alternatíváját a társadalmi célú gazdaság (social economy) fejlesztése jelentheti. Ezen gazdaság egyik meghatározó építő elemei a társadalmi célú vállalkozások, melyek

• esetében közérdekű szociális vagy társadalmi cél szolgál a gyakran magas szintű szociális innovációban megnyilvánuló vállalkozási tevékenység alapjául,

• üzleti tevékenysége ötvözi a társadalmi és az üzleti szempontokat,

• a termékek és szolgáltatások piaci értékesítéséből származó nyereségüket elsősorban e szociális cél elérése érdekében forgatják vissza, ezzel is biztosítva fenntartható működésüket,

• küldetésüknek megfelelő – demokratikus vagy részvételi alapelveken, illetve a társadalmi igazságosság célkitűzésén nyugvó – szervezeti felépítéssel vagy tulajdonrendszerrel rendelkeznek.

Jelen Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.

 

2.)  Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása

Megváltozott munkaképességű új munkavállaló jelen felhívás 3.1.2.2. ha) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

 

b) Piacra jutás támogatása

ba) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),

bb) piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,

bc) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

bd) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.

 

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

 

d) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében

da) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

db) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Előkészítési tevékenység

aa) közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési szakértő igénybevételét,

ab) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakértői díjak).

Az előkészítési tevékenység a Felhívás megjelenését követő napon kezdhető meg.

 

b) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés

ba) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

bb) a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,

bc) eszközbeszerzés:

  • társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz,

bd) információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:

  • új hardver,
  • új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása (monitor, számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,
  • szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).

 

c) A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

 

d) Szakmai működés fejlesztése

da) szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében,

db) társadalmi vállalkozási modell más társadalmi vállalkozásnak történő átadásához szükséges fejlesztő, standardizáló tevékenységek,

dc) társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése,

dd) tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása:

  • Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.
  • Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elő audit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján.

 

e) Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport felkészítésére, mobilizálására, motiválására

 

f) Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele

fa) tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére,

fb) szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.

 

g) Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében). Támogatható tevékenységek:

ga) az aktív állampolgárság erősítése – helyi közösség cselekvőképességének erősítése (közös akciók szervezése: pl. közösségi terek kialakítása, rendbetétele),

gb) helyi sport és kulturális események szervezése, támogatása,

gc) tudás, a jártasságok és az önbizalom fejlesztése képzésen keresztül, ezáltal a munka világába történő visszavezetés,

gd) társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű, részletes megismertetése érdekében.

 

h) A megváltozott munkaképességű4 új munkavállaló esetében

ha) új munkavállalók foglalkoztatása,

hb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések,

hc) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,

hd) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor már a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős elvi építési keretengedéllyel vagy jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával (hogy az engedély iránti kérelem benyújtásra került) rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás,

he) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,

hf) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

 

i) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 15 millió Ft-ot nem meghaladó támogatási igény esetében

ia) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

ib) projektmenedzsment tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése.

 

j) Honlapfejlesztés

ja) domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt támogathatóak) honlappal még nem rendelkező támogatást igénylő esetében,

jb) honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igénylő esetében.

 

 

3.)  Pályázók köre:

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.

A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

 

a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek pályázhatnak, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:

aa) a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és - szükség esetén - felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják,

ab) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő,

ac) 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

ad) a 15 millió Ft-ot nem meghaladó igényelt támogatás esetén a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet,

ae) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,

af) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

ag) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy önkormányzat irányítja. Az állami szerv vagy önkormányzat részesedése ezen szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%-át.

 

b) Jogi forma szerint

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

bb) szociális szövetkezetek (121)

bc) alapítványok (569 – egyéb alapítvány)

bd) egyesületek (529 – egyéb egyesület)

be) egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy)

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

 

4.)  Támogatás összege és mértéke:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft.

b) Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg 8 órás munkaviszonyban az újonnan teremtett munkahelyeken16 foglalkoztatott célcsoporttagonként a maximum 6.500.000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra.

c) A támogatás maximális mértéke 100 % figyelembe véve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó maximális támogatási mértéket.

 

Támogatási kategória

Támogatás maximális mértéke

Csekély összegű (de minimis) támogatás

100 %, kivéve pályázati felhívás 3.1.2.2. bc., bd., c, ahol 90 %

Csekély összegű közszolgáltatási támogatás

100 %

Közszolgáltatásért járó ellentételezés

100 %

Regionális beruházási támogatás 25 % - 70 %

Észak-Magyarország

Dél-Alföld

Dél-Dunántúli régiók

Mikro-, kisvállalkozás

70 %

Középvállalkozás

60 %

Pályázati felhívás 4.1 ag) pont alapján KKV-nak nem minősülő támogatást igénylő vállalkozás esetén

50 %

Közép-Dunántúli régió

Mikro-, kisvállalkozás

55 %

Középvállalkozás

45 %

Pályázati felhívás 4.1 ag) pont alapján KKV-nak nem minősülő támogatást igénylő vállalkozás esetén

35 %

Nyugat-Dunántúli régió

Mikro-, kisvállalkozás

45 %

Középvállalkozás

35 %

Pályázati felhívás 4.1 ag) pont alapján KKV-nak nem minősülő támogatást igénylő vállalkozás esetén

25 %

Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás

50 %

Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás

75 %

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás

100 %

Képzési támogatás

Mikro-, és kisvállalkozás

70 %

Középvállalkozás

60 %

A pályázati felhívás 4.1 ag) pont alapján KKV-nak nem minősülő támogatást igénylő vállalkozás esetén

50 %

Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén ( mikro-, kis- és középvállalkozás)

70 %

Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (4.1 ag) pont alapján KKV-nak nem minősülő támogatást igénylő vállalkozás esetén)

60 %

 

5.)  Pályázati határidő:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3. között lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

 

 

Csatolt állományok: