GINOP-3.2.4-8.2.4-16 - Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

Szerző: Dera | 2017. január 12.

A pályázat célja:

A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.

A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:

-          mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11)

-          járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)

-          építőipar (TEÁOR’08 F 41-43)

-          turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).

 

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai

-          infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy

-          platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy

-          alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS)

mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.

A célzott támogatások révén a hazai felhő-informatikával foglalkozó IT vállalkozások piaca, ügyfélköre nő, a cégek szolgáltatásaikkal ki tudnak lépni (elsősorban a környékbeli országok irányába) a nemzetközi piacra, ezáltal a hazai IKT kivitel is javulhat.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

 

Pályázók köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá

c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,

d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak.

f) amelyek képesek teljesíteni a pályázati felhívás 3.4. fejezetekben, valamint a felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket

g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot.

 

IKT ágazatba tartozónak a legutolsó lezárt üzleti évben az árbevételük több mint 50%-át az alábbi TEÁOR-kódokból és alcsoportjaikból (igazoltan) származó értékesítésből szerző vállalkozások tekinthetők:

-          2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

-          5821 Számítógépes játék kiadása

-          5829 Egyéb szoftverkiadás

-          6110 Vezetékes távközlés

-          6120 Vezeték nélküli távközlés

-          6130 Műholdas távközlés

-          6190 Egyéb távközlés

-          6201 Számítógépes programozás

-          6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

-          6203 Számítógép-üzemeltetés

-          6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

-          6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

-          6312 Világháló-portáli szolgáltatás

-          6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

A támogatást igénylő tevékenységéhez kapcsolódó további feltétel:

a) Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely nem felel meg az alábbi szolgáltatási feltételek közül legalább egynek:

* az elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti felhőszolgáltatást el kívánja indítani;

* az elmúlt 5 naptári és üzleti év vonatkozásában legalább 50 millió Ft értékben adott el rendszerintegrációs szolgáltatást olyan harmadik fél által fejlesztett szoftver vagy hardver termékkel kapcsolatban, amelyre alapozva az üzleti felhő infrastruktúra/platform/alkalmazás szolgáltatást nyújtani kívánja;

* a támogatási kérelem beadási évét megelőző évben átlagosan legalább 15 ügyfelet szolgált ki, amelyektől a 4.1. pontban nevesített TEÁOR számokhoz rendelhető IT szolgáltatásokból (kivétel: TEÁOR 2620, 5821, 6110, 6120, 6130, 6190 kódok és alcsoportjaik)..bevétele keletkezett.

 

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 141 Európai részvénytársaság (SE)

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 

Támogatható tevékenységek:

Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) fejlesztendő tevékenységre irányulhat:

-          5829 Egyéb szoftverkiadás

-          6201 Számítógépes programozás

-          6202 Információtechnológiai szaktanácsadás

-          6203 Számítógép-üzemeltetés

-          6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

-          6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

-          6312 Világháló-portáli szolgáltatás

-          6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) projekt előkészítése

* megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;

* előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;

* piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;

* szükséglet felmérés és helyzet feltárás;

* üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;

* egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;

 

b) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

* üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése

- architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása,

- specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása,

- alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés,

- üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külső szakértői támogatás;

 

* kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása

- online marketing tevékenység,

- rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység – eseménymarketing,

- nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység,

- partnermegkeresések lefolytatása;

 

c) további szakmai tevékenységek:

* kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek

* Immateriális javak beszerzése

- üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak,

* Eszközbeszerzés: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök

- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök,

- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök,

- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek;

 

b) projektmenedzsment

* projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatott alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;

 

c) a projekt szakmai, operatív és gazdasági végrehajtásával összefüggő tevékenységek

* szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása,

* felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alatt,

* szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése,

* üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001) bevezetése;

* szervezet- és folyamatfejlesztés;

* üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett oktatás;

 

d) további szakmai tevékenységek:

* könyvvizsgálat,

 

Támogatás mértéke és összege:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A Felhívás keretében nyújtott kölcsön éven túli kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

A kölcsön devizaneme HUF.

 

A kölcsön kondíciói

Kamat

1 % / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra

Szerződésmódosítási díj

Nem kerül felszámításra

Késedelmi kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A Kölcsön a Kedvezményezett által a fenntartási idő végét követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A kölcsön futamideje

A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

A felhívás vonatkozásában az Eljárás Rend „6. A Kölcsön futamidejének meghatározása” pontja nem alkalmazandó.

Rendelkezésre tartási idő

A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.

Türelmi idő

A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötésétől számított 42 hónap.

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen - legfeljebb 475 millió Ft lehet, de nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét;

 

a) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.

 

b) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.

 

c) A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.

 

d) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.

 

e) A 25% önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat

 

f) A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a kölcsön összegénél.

 

g) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

 

A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 34. § alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás és a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 25-29. § alapján regionális beruházási támogatásként nyújtott támogatás esetében igénybe vehető maximális támogatási intenzitás:

 

Támogatási kategória

Mikro- és kisvállalkozás

Középvállalkozás

Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

50 %

50 %

Regionális beruházási támogatás

Nyugat-Dunántúl

45 %

35 %

Közép-Dunántúl

55 %

45 %

Dél-Dunántúl

70 %

60 %

Észak-Magyarország

70 %

60 %

Észak-Alföld

70 %

60 %

Dél-Alföld

70 %

60 %

 

A támogatási kérelem vissza nem térítendő támogatással és kölcsönösszeggel történő finanszírozásának mértéke a fenti táblázatban rögzített százalékos arányoktól magasabb is lehet (max. 75%), tekintettel arra, hogy a támogatási intenzitás esetében a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön támogatástartalmát kell figyelembe venni.

 

Benyújtási határidő:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 8-től 2019. február 8-ig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.